Estate of Kazuo Shiraga, Estate of Fujiko Shiraga, Jiro Yoshihara, Estate of Sadamasa Motonaga, Atsuko Tanaka, Estate of Toshio Yoshida Gutai

  • Gutai, Hyōgo Prefectural Museum of Art, Kobe
  • December 5 - February 7, 2021
+