Kazuo Shiraga, Fujiko Shiraga, Jiro Yoshihara, Sadamasa Motonaga, Atsuko Tanaka, Toshio Yoshida Gutai

  • Gutai, Hyōgo Prefectural Museum of Art, Kobe
  • December 5 - February 7, 2021
+