Koji Enokura, Noriyuki Haraguchi, Tatsuo Ikeda, Estate of Sadamasa Motonaga, Sigmar Polke, Estate of Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka, Estate of Jiro Takamatsu Modern Art Revisited: From the Collection of Fukuoka Art Museum

  • Modern Art Revisited: from the collection of Fukuoka Art Museum
  • June 2 - August 26, 2018
+